Сіздің капитал
нарығындағы Әріптесіңіз!

Информация о получении займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества

Настоящим АО «Halyk Finance» сообщает о получении займа  в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Общества (получение Обществом части займа в рамках кредитной линии);

 1. дата принятия органом акционерного общества решения о получении займа: решение принято Советом директоров АО «Halyk Finance» 28.12.2009 г.;
 2. дата заключения договора о получении акционерным обществом займа: 22.02.2010 г.;
 3. общий размер займа акционерного общества, определенный договором: 25 000 000 000,00 (двадцать пять миллиардов) тенге;
 4. дата получения акционерным обществом займа и размер полученного займа в пределах суммы, определенной договором: 19.03.2019 г. в сумме 225 000 000,00 (двести двадцать пять миллионов) российских рублей;
 5. цель получения акционерным обществом займа: пополнение оборотных средств;
 6. процентное соотношение размера полученного акционерным обществом займа к размеру собственного капитала акционерного общества на дату принятия органом акционерного общества решения о получении займа: 6,24 %.

 

Қоғамның меншікті капиталы мөлшерінің жиырма бес және одан да артық  пайызын құрайтын мөлшердегі қарызды алуы туралы ақпарат (несие желісі ішінде Қоғаммен несиенің бөлігін алу):

 1. акционерлік қоғам органының қарызды алу туралы шешімді қабылдаған күні: Шешім 28.12.2009 ж. «Halyk Finance» АҚ Директорлар кеңесімен қабылданған;
 2. акционерлік қоғамның қарызды алу туралы шарттың жасалған күні: 22.02.2010 ж.;
 3. акционерлік қоғам алған қарыздың шартта белгіленген жалпы мөлшері: 25 000 000 000,00 (жиырма бес миллиард) теңге;
 4. акционерлік қоғамның қарызды алу күні және шартта белгіленген сома мөлшерінде қарыз алудың мөлшері: 28.02.2019 ж. 225 000 000,00 (екі жүз жиырма бес миллион) ресей рублі;
 5. акционерлік қоғам қарызды алу мақсаты: айналым құралдарын қаржыландыру;
 6. акционерлік қоғам алған қарыздың мөлшеріне акционерлік қоғам органының қарызды алу туралы шешімді қабылдаған күні акционерлік қоғамның меншікті капиталының мөлшеріне пайыздық арақатынасы: 6,24 %.
Брокерлік шотты ашу туралы өтінім
Жауап қайтару
Пайларды сатып алуға өтінім
Halyk Finance-та брокерлік шот
Жеке кабинетке кіру
Для просмотра публикации требуется регистрация на сайте, пожалуйста, авторизуйтесь.
EngҚазРус