Log in +7 727 357 31 77
Your Partner
on capital market!

О привлечении АО «Halyk Finance» к административной ответственности

АО «Halyk Finance» (далее - Общество) доводит до сведения всех заинтересованных лиц информацию о привлечении Общества к административной ответственности по части 2 статьи 256 КоАП Республики Казахстан (Постановление о наложении административного взыскания по делу об административном правонарушении от 12.03.2019 г. получено Обществом 15.03.2019 г.).

«Halyk Finance» АҚ (бұдан әрі - Қоғам) барлық мүдделі тұлғаларға Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 256-бабыың  2-тармағы боынша қоғамдық әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы ақпаратты жеткізеді (2019 жылғы 12 наурыздағы әкімшілік құқық бұзушылық туралы  іс бойынша әкімшілік жаза қолдану туралы қаулы,Қоғаммен  15.03.2019 жылы алынды).

Заявка на открытие брокерского счета
Откликнуться
Request for units purchase
Brokerage account at Halyk Finance
EngҚазРус